Тестът за НВО в края на IV клас включва 3 части, всяка от които съдържа различен брой задачи, обвързани с конкретен текст:

1) Диктовка и езикови задачи с избираем отговор

2) Текст за четене с разбиране и тестови задачи към него – с избираем и със свободен отговор

3) Речева задача с творчески характер, изискваща свободен отговор

Първата част на теста включва диктовка и езикови задачи. Диктовката е с обем от 40 до 60 думи и с прогнозно време за изпълнение 10 минути. Чрез диктовката се проверяват умения за прилагане на изучени правописни, но не и пунктуационни правила. Езиковите задачи към диктовката са 6-10 броя с избираем отговор и са насочени към базови компетентности, свързани с приложния характер на езика. Избираемите отговори са три, като само един е верен. Прогнозното време за изпълнение на задачите е 10 минути.

Втората част на теста се състои от текст и задачи за четене с разбиране към него – 3 задачи с избираем отговор и 6 задачи със свободен отговор.

Прогнозното време за изпълнение на теста е 25 минути и включва времето за решаване на задачите и съставянето на свободните отговори, както и времето за четене на текста

Третата част на теста (субтест 3) включва задача с творчески характер, която може да е свързана със:

– създаване на кратък текст със свободен отговор на въпрос;
– редактиране на текст;
– създаване на кратък текст по картинка/ картинки;
– създаване на текст по картинка и словесна опора.

Създаваният от учениците текст е с обем от 3-5 изречения и с прогнозно време за изпълнение 15 минути.