Всекидневната ни работа с ученици, ни е научила да отчитаме ползите от различните методи на обучение и да се адаптираме според нуждите на учащия се. Това е причината да държим обучението при нас да започва с индивидуални уроци, а по-късно да има възможност да посещава групови занятия.

По време на индивидуалния урок учителят общува директно с ученика, отдавайки му цялото си внимание, а работа се базира не само на знанията и уменията на учащият се, но и на неговите психологически характеристики. Взимат се предвид темповете, с които работи детето, но и качествата на личността му – умения за общуване, самоувереност, мотивация. 

Процесът на обучение е по-интензивен и бързо се покрива желания обем учебен материал. Получават се повече домашни, които се проверяват и се обсъждат по време на часа. Преподавателят наблюдава отблизо и открива пропуските, преди още да са станали проблем. Освен това индивидуалният урок е съобразен със свободното време на учениците, графикът е по-гъвкав и има възможност за удължаване на продължителността на урока. Индивидуалните часове са възможно най-добрият вариант за ученици, които искат да подобрят специфични умения, като например писане на есе, проблеми с правописа или затруднения с текстови задачи, както и за ученици с трудности в обучението. 

В края на всеки час се прави бърза проверка дали ученикът е усвоил новия материал, а този „неофициален изпит“ изключва възможността да се получават пропуски. Това е възможно най-ефективният вариант за учащия се, защото напредва със собственото си темпо.


Плюсове за ученика:

Получава цялото внимание на учителя– По време на групови занимания, учителят невинаги може да спре целия урок, за да обясни отново само за един ученик. В индивидуалните уроци, децата могат да задават всичките си въпроси, докато разберат материала.

Работи със собственото си темпо – Когато детето има цялото внимание на учителя, то започва да работи със собствено темпо, без да се съобразява с нивото на останалите в групата. Бързо да се преминава на следваща задача, когато предната е усвоена и обратното – обстойно се разглежда материал, които не е схванат напълно.

Получава време специално за себе си – Индивидуалното обучение се съобразява със специфичните нужди на ученика и дава възможност учителят да използва различни обучителни техники, които не биха били подходящи по време на групово занимание. Това може да бъде особено полезно за деца с обучителни затруднения, като например дислексия. 

Вижда реални резултати – Изследванията сочат, че индивидуалните уроци често водят до значително подобрение в успехът на ученика, оценките на входящите изпити и резултатите от тестовете. При много ученици са необходими само няколко урока, преди да се забележи подобрение.